Výučba prebieha aj online prostredníctvom video hovorov

Metodika výučby anglického jazyka

Výučba anglického jazyka prebieha na základe súčasných poznatkov z modernej metodiky vyučovania cudzích jazykov. Je prispôsobená úrovni poznatkov klientov a ich schopnostiam osvojovať si cudzí jazyk.

Cieľ metodiky:

Atmosféra

Vytvoriť priaznivú atmosféru kladne vplývajúcu na psychiku klienta

Komunikácia

Dosiahnuť prechod z reproduktívnej do produktívnej formy komunikácie

Motivácia

Vzbudiť dostatočnú motiváciu pre ďalšie štúdium a pokračovanie v samovzdelávaní

Cvičenia

Poskytnúť čo najširšie spektrum cvičení, ktoré zaujímavou a motivujúcou formou pomáhajú k osvojeniu si jazykových zručností

Prax

Zdokonaliť základy anglického jazyka, budovať rečové zručnosti a rozvíjať ich do formy s úspešným uplatnením v praxi

Samostatnoť

Pomáhať klientom prekonávať strach hovoriť v cudzom jazyku a nadobudnúť istotu, nutnú pre rozvoj ich samostatnosti

Metodika práce pre deti, mládež a maturantov

Cieľom metodiky, ktorú, ako učitel' anglického jazyka, používam na hodinách s deťmi a mládežou je:

  • vytvoriť atmosféru, ktorá nielen že priaznivo vplýva na psychiku žiaka, ale podporuje jeho motiváciu v učení sa.
  • vedenie žiakov k samostatnosti v štúdiu jazyka tým, že majú dostatok priestoru pre intenzívnu a tvorivú prácu, aby si dokázali vytvoriť lásku k jazyku a vzbudiť tak sami v sebe motiváciu pre ďalšie štúdium a pochopiť vlastné poznávacie procesy (meta-kognitívne schopnosti)
  • naučiť používať žiakov rôzne materiály na štúdium, naučiť ich používať slovník pre osvojenie si hláskoslovia a správnej výslovnosti slovnej zásoby anglického jazyka (ortografické a fonetické zručnosti)
  • pripraviť žiakov na úspešné pokračovanie na základnej a strednej škole a na štúdium na vysokej škole

Didaktické hry

Pri mladších deťoch využívam metódu didaktickej hry. Je to metóda prezentácie a osvojovania si učiva prostredníctvom exploratívnych procesov. Dieťa doslova objavuje, odharuje, hradá, skúma, rozmýšľa a popri všetkom výučbu vníma ako hru, či súťaž. Didaktické hry sa v mojej metodike objavujú vo viacerých podobách, či už vo forme hracích plánov s jednotlivými úlohami na rozvoj konkrétnych gramatických javov, slovnej zásoby či iných jazykových fenoménov, alebo vo forme krížoviek, hlavolamov, osemsmeroviek, poprehadzovaných písmenách, doplňovačkách, či rýchlostných vedomostných súťažiach.

Didaktické hry žiakov motivujú k vlastnej iniciatíve pri učení sa, aby mohli prispieť svojimi vedomosťami v skupine a byť úspešní medzi ostatnými spolužiakmi / hráčmi (tzv. intrinsická motivácia). Zároveň rozvíjajú komunikačné schopnosti. Staršie deti, tak ako dospelí, popri didaktických hrách preberajú cvičenia na využívanie viacerých gramatických javov v jednom a preverujú tak komplexnejšie vedomosti anglického jazyka na ich úrovni.

Formy cvičenia

Využívam pri tom rôzne formy cvičení od klasických doplňovacích úloh, cez hľadanie chýb vo vetách či textoch, označenie správnych vetných a gramatických konštrukcií, konverzačné úlohy so zameraním na správne použitie príslušného jazykového javu, cvičenia s možnosťami výberu (viacero distraktorov na overenie hĺbkovej znalosti) až po cvičenia využívajúce karikatúry a vtipy s použitím jazyka ako sociálneho prostriedku medziludskej komunikácie a ukážkou záživnejšej formy vyučovania.

Maturanti

Špecifickú skupinu tvoria maturanti, kde sa zameriavam na prípravu aj v externej aj internej časti, prerozdeľujem výučbu na gramatickú a konverzačnú časť.

Metodika práce pre dospelých

Základnou metodikou mojej výučby je prezentácia učebnej látky s použitím zrozumiteľných materiálov z profesionálnych zdrojov. Osvojenie jazykových zručností prebieha už pri vysvetľovaní novej látky, či už ide o gramatiku, alebo slovnú zásobu, či frazeológiu. V ďalšej fáze prebieha osvojovanie si látky prostredníctvom učebných požiadaviek, resp. úloh a cvičení, ktoré motivujú klienta k rýchlejšiemu pochopeniu princípov daného jazykového javu.

Cvičenia a úlohy

Cvičenia a úlohy sú často prezentované v špeciálnych výučbových metódach.

Tou najzákladnejšou je preberanie cvičení na využívanie viacerých gramatických javov v jednom, čím sa tak preverujú komplexnejšie vedomosti anglického jazyka. Využívam pri tom rôzne formy cvičení:

  • od klasických doplňovacích úloh
  • po hľadanie chýb vo vetách či textoch
  • označenie správnych vetných a gramatických konštrukcií
  • konverzácie na zaujímavé témy a konverzačné úlohy so zameraním na správne použitie príslušného jazykového javu
  • cvičenia s možnosťami výberu (viacero distraktorov na overenie hĺbkovej znalosti)
  • až po cvičenia využívajúce karikatúry a vtipy, s použitím jazyka ako sociálneho prostriedku medziľudskej komunikácie a ukážkou zábavnejšej formy vyučovania.

Tempo učenia

Ako lektor anglického svoju metodiku prispôsobujem času, ktorý zodpovedá šikovnosti klienta. Moje hodiny sú v súlade s našou inštitúciou dynamické a pružné. Rešpektujem rytmus práce, diferencujem svoje nároky a prístupy a snažím sa byť spolutvorcom kladného prístupu klienta k vyučovaniu angličtiny. Každý z nás má individuálne schopnosti pri osvojovaní si cudzích jazykov. Som schopný ich rozpoznať, podchytiť a rozvíjať smerom, ktorý zaručí čo najlepšie osvojenie si angličtiny pre Vašu spokojnosť.

Máte záujem o kurzy angličtiny?