Výučba prebieha aj online prostredníctvom video hovorov

10 najčastejších chýb v angličtine

S týmito chybami som sa počas výučby angličtiny stretol najčastejšie. Vyvarujte sa im a zlepšite svoju angličtinu na individuálnych kurzoch anglického jazyka!

 • It's - skrátená forma "it is". V preklade "to je"
 • Its - privlastňovacia forma pre 3. osobu singuláru. V preklade "toho, niečo"
 • You're - skrátená forma "You are". V preklade "ty si" alebo "vy ste"
 • Your - privlastňovacia forma pre 2. osobu singuláru/plurálu. V preklade "tvoj, tvoja, tvoje, váš, vaša, vaše"
 • They're - skrátená forma "They are". V preklade "oni sú"
 • Their - privlastňovacia forma pre 3. osobu plurálu. V preklade "ich"
 • There - ukazovacie zámeno. V preklade "tam"
 • Then - V preklade "potom" alebo "kedy"
 • Than - porovnávacia častica. V preklade "(niečo) ako (niečo)"
 • Weather - V preklade "počasie"
 • Whether - V preklade "či, alebo"
 • Through - V preklade "cez, skrz"
 • Tough - V preklade "ťažký, náročný"
 • Thorough - V preklade "celistvý, detailný"
 • Thought - V preklade "myšlienka" alebo minulý čas od "think" (v preklade "myslieť")
 • Though - V preklade "avšak"
 • I - osobné zámeno, 1. osoba singuláru. V preklade "ja"
 • Me - ostatné pády singuláru 1. osoby (v preklade "mňa, mne, mnou"). Kým "I" sa používa na začiatku viet ako podmet (subjective pronoun), "me" sa nikdy nevyskytuje ako podmet, ale ako predmet (objective pronoun). Napr.: "I work there.", ale "John works with me." alebo "John and I work together." ale "Jane Works with John and me."
 • Myself - V preklade "ja sám", napr. "I did it myself" (v preklade "To som urobil sám")

pri niektorých prídavných menách môžeme použiť dve rozličné koncovky:

 • -ed sa používa pri prídavných menách opisujúcich pocity ľudí, napr. "He is bored" (v preklade "on je znudený")
 • -ing sa používa pri prídavných menách opisujúcich veci a situácie, či ľudí, ktorí spôsobujú danú situáciu, napr. "It/He is boring." (v preklade "To/On je nudné/ý.")

Niektoré plnovýznamové slovesá v slovenčine existujú v angličtine použité len so slovesom to be, napr. hnevať sa = to be angry, zaujímať sa = to be interested, meškať = to be late, narodiť sa = to be born.

Následne sa tak už v prítomnom čase jednoduchom alebo minulom čase jednoduchom nepýtame pomocou pomocného slovesa "do" ani "did", napr. "What are you angry about?" (NIE "What do you angry about?") alebo "Where were you born?" (NIE "Where did you born?")

Keď sa v angličtine pýtame, dochádza k prehodeniu slovosledu medzi podmetom a prísudkom, preto "What time is it?" (podmet it, prísudok is). Toto prehodenie slovosledu sa však odohráva len raz, a preto v otázkach, v ktorých je viacero podmetov a prísudkov, sa prehadzuje slovosled len na začiatku, napr. "Can you (prísudok, podmet) tell me what time it is (podmet prísudok, otázková forma sa minula na začiatku vety)?. Preto aj: "Can you tell me what your name is?"

Ako je na tom Vaša angličtina?

Otestujte svoju znalosť anglického jazyka prostredníctvom krátkeho testu a zistite úroveň Vašej angličtiny.